Ambassade Gelegenheidskleding Menu
https://www.ambassade-gelegenheidskleding.nl/algemene-voorwaarden
   

  Avondjurken voor elke gelegenheid

  Avondjurken voor elke gelegenheid

  De Gala specialist van Bussum - Geen verhuurmogelijkheden

  VOORWAARDEN

  Algemene voorwaarden

  Wij zijn CBW-erkend en daarom hanteren wij de algemene voorwaarden van het CBW.

  Download de CBW voorwaarden

  Verhuurvoorwaarden

  DE AMBASSADE GELEGENHEIDSKLEDING VERHUUR GELEGENHEIDSKLEDING 

  Huurperiode De kleding wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De kleding kan de dag voor de gebruiksdatum afgehaald worden tussen 15.00 en 17:00 of op een afgesproken tijdstip. De kleding dient op de dag van de einddatum teruggebracht te worden voor 12.00u of op een afgesproken tijdstip.

  Tarieven: De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Niet alle afgebeelde accessoires zijn bij de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn inclusief BTW, reinigingskosten, kleine vermaak kosten, maat en kostuum advies.

  Annulering: Indien Huurder een reeds gedane reservering annuleert dan wel opschort, dient Verhuurder als volgt schadeloos te worden gesteld - 50% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de huurperiode - 100% van de huurprijs in geval van annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de huurperiode. Indien in geval van opschorting van de reeds gedane reservering deze binnen 6 maanden alsnog wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen in mindering gebracht op de nieuwe reservering.

  Legitimatieplicht: Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan zal verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen waarvan een kopie wordt gemaakt. Verhuurder zal tevens naar de contactgegevens vragen van huurder en hiermee een contract opmaken.

  Afhalen: Wanneer de huurder de goederen komt afhalen dient u de kleding te controleren en de borg wordt voldaan. Deze waarborg dient u contant te betalen en kan niet gepind worden. Voor een smoking bedraagt de borg €50,- Voor een jacquet bedraagt de borg €100,- De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde. De huurder draagt volledige zorg en verantwoordelijkheid.

  Retour: Bij te laat retourneren of extra dagen huur gelden de volgende tarieven; eerste dag extra huur van 50% van de originele huurprijs. elke volgende dag wordt 10% van de originele huurprijs berekend. Hierop maken wij geen uitzondering. De kleding dient in goede staat maar ongewassen teruggebracht te worden. Eventuele schade wordt (gedeeltelijk) verrekend met de borg. Onder schade wordt o.a. verstaan: scheuren van de stof, brand- en of Schroeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken of niet retourneren van artikelen. In dit geval wordt de verhuurder geacht de kleding te geheel te vergoeden. Vervanging geschiedt op basis van nieuwwaarde. Terugbetaling van het eventuele restant bedrag/borg vindt plaatst op de eerste (werk)dag nadat reparatie, extra reiniging en/of vervanging plaatsvond. Indien de borg de schade niet of niet volledig dekt zal de huurder een rekening ontvangen welke binnen 10 werkdagen voldaan dient te worden. Indien er sprake is van goederen die aan het eind van de huurtermijn door de verhuurder opgehaald worden bij de huurder behoud de verhuurder zich het recht om geconstateerde schade binnen 2 werkdagen te melden bij de huurder. Bij eerder retourneren van de gehuurde artikelen dan de afgesproken huurtermijn vindt geen restitutie plaats.

  Overmacht: De verhuurder heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de huurovereenkomst op de schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door de klant mee te delen en zonder dat verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verhuurder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (waaronder inbegrepen, die door slechts één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen huurder en verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verhuurder, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien een bepaling uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van onze voorwaarden, zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen. Voor zeer dringende zaken (noodgevallen) zijn wij 7 dagen per week bereikbaar tot 21:00 Wij zullen per geval besluiten of wij u direct van dienst kunnen zijn.